U slučaju da je klijent lošeg imovnog stanja moguće je odobravanje popusta u dozvoljenim granicama prema Advokatskoj tarifi. Ukoliko klijent nema sredstva za plaćanje moguće je i zastupanje i naplata advokatskog rada na procenat ( tzv. Ugovor o besplatnom zastupanju advokata za procenat).

Zakon o parničnom postupku predviđa mogućnost oslobođenja plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da sama snosi troškove.

Oslobođenje se odnosi samo na obavezu stranke da prethodno sama snosi troškove. Može se odobriti potpuno oslobođenje koje obuhvata oslobođenje od plaćanja sudskih taksi i oslobođenje od plaćanja predujma za troškove veštaka,uviđaja i sl. Ili delimično oslobađanje tj. oslobađanje plaćanja sudskih taksi.

Izračunajte sami iznos SUDSKE TAKSE u zavisnosti od vrednosti spora.

Zakonom o porezima na imovinu je predviđeno da se porez na nasleđe i poklon plaća na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti koje naslednici naslede, odnosno poklonoprimci prime na poklon. Oslobođenje od plaćanja poreza predviđeno je za naslednike prvog naslednog reda tj. ostaviočeve potomke i bračnog druga.

To znači da se ne plaća porez u slučaju poklanjanja detetu. U slučaju da dete poklanja roditelju porez se plaća ali je predviđena poreska olakšica koja se tiče drugog naslednog reda.Ona se ogleda u tome da se porez plaća po stopi od 1.5% umesto 2.5%.

U krivičnom pravu zastarelost krivičnog gonjenja predstavlja gubitak prava državnih organa da vode krivični postupak i izreknu krivičnu sankciju. Zastarelost je relativnog karaktera i nastupa ako ne dođe do obustave ili prekida zastarelosti.

Rokovi zastarelosti se određuju prema zaprećenoj kazni, npr.3 godine od izvršenja krivičnog dela za koje je zaprećena kazna preko 1 godine, 5 godina od izvršenja krivičnog dela za koje je zaprećena kazna preko 3 godine itd. Postoji i apsolutna zastarelost koja nastupa ukoliko protekne dvostruko vreme koje je potrebno za krivično gonjenje.

Isti rokovi koji važe za zastarelost krivičnog gonjenja primenjuju se i na zastarevanje izvršenja krivične sankcije.Protekom tih rokova gasi se pravo na izvršenje krivične sankcije koja je izrečena pravnosnažnom sudskom odlukom.

Krivični zakonik RS je predvideo krivično delo „Nedavanje izdržavanja”.Postupak se pokreće podnošenje krivične prijave od strane poverilaca izdržavanja uz koju se dostavlja pravnosnažna i izvršna sudska odluka.

Postoji i mogućnost da se učinilac oslobodi od odgovornosti, npr.ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje. Obveznik izdržavanja mora da dokaže da je uložio napor da dođe do sredstava za izdržavanje.Sudovi uglavnom polaze od toga da je okrivljeni koji je radno sposoban dužan da obezbedi minimalnu zaradu i time plaća izdržavanje.

Što se tiče tužilaštva, česta je primena odlaganja krivičnog postupka što znači da se nalaže isplata dospelih obaveza izdržavanja u roku koji ne može biti duži od 1 godine.

Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju njene pravne posledice a osuđeni se smatra neosuđivanim. Može nastati na osnovu zakona ili po molbi osuđenog lica.

Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili su se po zakonu smatrala neosuđivanim.Dodatni uslov je da je lice bilo osuđeno ma kaznu zatvora do 3 godine.

Sudska rehabilitacija je moguća za lica koja su bila osuđena na zatvorsku kaznu preko 3 do 5 godina ako u roku od 10 godina od kad je kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo delo. Uslov je i to da sud utvrdi da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i da je nadoknadilo štetu pričinenu krivičnim delom u skladu sa svojim mogućnostima.

Postupak razvoda braka može se pokrenuti na dva načina: tužbom za razvod braka i predlogom za sporazumni razvod braka. Razlozi za podnošenje tužbe su ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa ili nemogućnost ostvarivanja zajednice života. Povod može biti i neki relativno nebitan razlog ali je bitno da izaziva ozbiljnu i trajnu poremećenost bračnih odnosa.

Što se tiče predloga za sporazumni razvod braka, bitno je da on mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, kao i sporazum o deobi zajedničke imovine. Sud prihvata sporazum ukoliko smatra da je u najboljem interesu deteta.

Ukoliko je postupak za razvod braka pokrenut tužbom, prvo se sprovodi postupak mirenja. Ako mirenje ne uspe, sprovodi se nagodba. U slučaju da ne uspe ni postupak nagodbe, sud donosi presudu kojom razvodi brak i u kojoj mora da odluči i o vršenju roditeljskog prava.

Ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu i naknadu.

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku je regulisana novim Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje o razumnom roku su prigovor radi ubrzavanja postupka, žalba i zahtev za pravično zadovoljenje.

Zakon ne precizira koliko je razuman rok, ali predviđa merila na osnovu kojih se vrši procena od slučaja do slučaja. To su:

  • složenost postupka;
  • poštovanje pravila o redosledu rešavanja predmeta;
  • zakonski rokovi za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izrada odluka;
  • celokupno trajanje postupka i postupanje suda, tužilaštva ili drugog državnog organa;
  • priroda i vrsta predmeta suđenja ili istrage;
  • značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku.

Postupak za zaštitu prava je nezavistan od toga dali će stranka dobiti ili izgubiti spor. Sud samo proverava osnovanost zahteva u smislu da li je došlo do povrede razumnog roka.

Novčana naknada koja se može dobiti se kreće u rasponu od 300-3000 evra, zavisno od težine povrede.

U našem pravu važi opšta zabrana prouzrokovanja štete i pravilo „Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastasla bez njegove krivice.“. Osnovne vrste štete su materijalna (na imovini oštećenog) i nematerijalna (za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i naruženosti, povrede ugleda i časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah). Šteta može biti stvarna i izmakla dobit.

Do štete može doći u različitim životnim situacijama, te se i naknada štete može potraživati od raznih subjekata, npr:
– od opštine, grada, nadležnih preduzeća ili vlasnika psa;
– od osiguranja za štetu pričinjenu u saobraćajnim nezgodama po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili kasko polisama;
– od poslodavca za povredu na radu, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor, kao i za nezakonit otkaz
– od zaposlenog koji je pričinio štetu poslodavcu na radnom mestu itd.

U slučaju ujeda psa, potrebno je imati izveštaj lekara i prijaviti slučaj policiji.

Što se tiče nastanka štete iz saobraćajnih nezgoda, potrebno je pribaviti zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, zapisnik o oštećenju vozila, lekarske nalaze, otpusne liste i sudsku odluku od strane prekršajnog ili krivičnog suda, ukoliko postoji.

Bitno je naglasiti da u slučaju sudara koji niste skrivili, obavezno sačekajte policiju kako bi dobili zapisnik o uviđaju i obavezno policiji odmah prijavite i telesne povrede.

U vezi sa osiguravajućim društvima, posebno vodite računa jer često znaju da ponude znatno manji iznos od realog.

Veliki problem u poslovanju privrednih društava i preduzetnika je neredovna naplata potraživanja. Advokat vam može pomoći da do naplate dođe i mirnim, vansudskim putem, kroz poslovnu komunikaciju.

Vansudski je moguće ostvariti naplatu potraživanja promenom modaliteta ispunjenja, jemstvom, dodatnim garancijama, davanjem određenih izjava i sl. Zatim sledi slanje opomena pred utuženje ili izvršenje. Ukoliko nije moguće rešiti problem naplate ovim sredstvima, sledi pokretanje sudskog postupka koji može biti parnični ili izvršni, zavisno od dokaza.

Bitno je napomenuti da osim isplate glavnice imate pravo da potražujete i zakonsku zateznu kamatu koja često može biti veća od iznosa same glavnice. Zakonsku zateznu kamatu možete izračunati OVDE