Advokati u Republici Srbiji su dužni da se pridržavaju ove advokatske tarife tj. cenovnika advokatskih usluga i pravila tarifiranja. Uvažavajući opštu tešku situaciju u kojoj se građani nalaze advokati u Srbiji često odobravaju popust na cene usluga u granicama koje dozvoljava advokatska tarifa.

Cenovnik advokatskih usluga

REPUBLIKA SRBIJA, ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. GODINU
Stupila na snagu 01.01.2013
Službeni glasnik Republike Srbije, broj 121/2012 od 24.12.2012
Krivični postupak
Tarifni broj 1
Zaprećena kazna Odbrana i pristup Sastav podneska
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca – sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoruPoverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju – sa 1 započetim satom

ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi

Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti

Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka Ostali podnesci
do 3 godine 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
od 3 do 5 godina 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
od 5 do 10 godina 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
od 10 do 15 godina 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
Preko 15 godina 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Tarifni broj 14
Vrsta spora Sastav podneska Zastupanje i pristup
PODNESAK ŽALBA ROČIŠTE ODLOŽENO
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR 16.500,00 33.000,00 18.000,00 9.750,00
Postupci pred državnim organima ostali 19.500,00 39.000,00 21.000,00 11.250,00
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 45.000,00 24.000,00 12.750,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 54.000,00 27.000,00 14.250,00
Zakonsko izdržavanje 6.000,00 12.000,00 7.500,00 4.500,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 22.500,00 12.750,00 7.125,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 60.000,00 31.500,00 16.500,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 72.000,00 37.500,00 19.500,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 90.000,00 46.500,00 24.000,00
Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)
Tarifni broj 13
Vrednost u dinarima Sastav podneska Zastupanje i pristup
PODNESAK ŽALBA ROČIŠTE ODLOŽENO1/2 PODNESKA+ 1.500,00 din
-450.000,00 6.000,00 12.000,00 7.500,00 4.500,00
450.000,01750.000,00 9.000,00 18.000,00 10.500,00 6.000,00
750.000,011.500.000,00 11.250,00 22.500,00 12.750,00 7.125,00
1.500.000,013.000.000,00 16.500,00 33.000,00 18.000,00 9.750,00
3.000.000,016.000.000,00 22.500,00 45.000,00 24.000,00 12.750,00
6.000.000,0112.000.000,00 30.000,00 60.000,00 31.500,00 16.500,00
12.000.000,0124.000.000,00 37.500,00 78.000,00 39.000,00 20.250,00
24.000.000,0148.000.000,00 45.000,00 90.000,00 46.500,00 24.000,00
od 48.000.000,01do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od45.000,00 din se uvećava zapo 30,00 din 45.000,00+ po 30,00 din Podnesak+ 100 % 45.000,00+ po 30 din+ 1.500,00 din 1/2 podneska+ 1.500,00 din
od 120.000.000,01do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od52.200,00 din se uvećava zapo 30,00 din 52.200,00+ po 30,00 din Podnesak+ 100 % 52.200,00+ po 30 din+ 1.500,00 din 1/2 podneska+ 1.500,00 din
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 dinara nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00+ po 30,00 din
maksimalno do 88.200,00
Podnesak+ 100 % 58.200,00+ po 30 din
maksimalno do 88.200,00+ 1.500,00 din
1/2 podneska+ 1.500,00 din
POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI – VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN.
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI 30.000,00
KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 22.500,00
ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA 19.500,00
PUNOMOĆ 13.500,00
OSTALE IZJAVE 11.250,00
UGOVOR O POSLUZI 16.500,00
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU, OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA 25.500,00
OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 37.500,00
ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI, USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50%
PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100%
OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
UGOVORI I OPŠTI AKTI 1,5 % OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA
PREGLED I RAZMATRANJE SPISA – DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI,KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD.
20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
ZAPOČETI SAT – KONSULTATIVNI SASTANAK – KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA
DOPISI 3.000,00 DINARA
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50%
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD.
Napominjemo da je ovo zvanična nova Advokatska tarifa u Republici Srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz. Kompletan tekst Advokatske tarife Republike Srbije i celovita pravila naplate advokatskih usluga možete pogledati ovde i upoznati se sa svim pravilima oko naplate i tarifiranja advokatskih usluga na teritoriji Republike Srbije.