krivično pravo

Krivično pravo

 • zastupanje fizičkih lica u svojstvu branioca u pretkrivičnom,krivičnom i prekršajnom postupku
 • zastupanje pravnih lica u postupcima povodom privrednih prestupa i prekršaja
 • zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
 • podnošenje krivičnih prijava
 • sastavljanje privatnih tužbi

Obligaciono pravo

 • zastupanje tokom pregovora
 • sastavljanje svih vrsta ugovora između fizičkih lica
 • sastavljanje poslovnih ugovora
 • naknada materijalne i nematerijalne štete
 • naplata potraživanja
 • poništaj i raskid ugovora
 • utvrđivanje ništavosti ugovora
obligaciono pravo
nasledno pravo

Nasledno pravo

 • pružanje pravnih saveta
 • pokretanje ostavinskog postupka
 • zastupanje u ostavinskom postupku
 • sastavljanje zaveštanja
 • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • sastavljanje ugovora o ustupanju raspodeli imovine za života

Porodično pravo

 • pružanje pravnih saveta
 • zastupanje u sporovima za razvod braka
 • zastupanje u sporovima za izdržavanje
 • zastupanje u sporovima oko podele imovine stečene tokom trajanja braka
 • sastavljanje bračnog i predbračnog ugovora
 • zastupanje u postupcima vezanim za poveravanje deteta na čuvanje, negu i staranje
 • zastupanje u sporovima za utvrđivanje/osporavanje očinstva
 • zastupanje u sporovima u vezi viđanja deteta sa roditeljem sa kojim ne živi
 • podnošenje krivičnih prijava za alimentaciju/nedavanje izdržavanja
porodično pravo
trgovinsko i poslovno pravo

Trgovinsko i poslovno pravo

 • zastupanje u privrednim sporovima
 • osnivanje privrednih društava
 • promene u privrednim društvima
 • zastupanje pred Agencijom za privredne registre
 • pružanje pravnih saveta
 • sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi
 • rešavanje primedbi/reklamacija
 • zastupanje pred Telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Građansko pravo

 • parnica
 • vanparnica(oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, fizička deoba,proglašenje nestalog lica za umrlo,produženje i prestanak roditeljskog prava itd.)
 • izvšni postupak
 • svojinsko-pravni poslovi
građansko pravo
radno pravo

Radno pravo

 • davanje pravnih saveta i zastupanje u radnim sporovima koji se tiču naplate potraživanja iz radnog odnosa
 • utvrđivanje postojanja faktičkog radnog odnosa
 • poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa
 • poništaj aneksa ugovora o radu
 • mobing
 • sastavljenje svih vrsta ugovora o radu
 • sastavljenje svih rešenja o prestanku radnog odnosa

Ustavno pravo

 • sastvljanje ustavnih žalbi
ustavno pravo
pravni lekovi

Pravni lekovi

 • sastavljanje svih redovnih i vanredni pravnih lekova
 • podnošenje predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Upravno pravo

 • zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka
 • zastupanje pred Upravnim sudom
 • upis promena u katastar nepokretnosti putem E-šaltera
upravno pravo